شرایط استفاده از اقساط 12 ماهه(بدون پیش پرداخت)


1-تعداد12 فقره چک (شخصی یا کارمندی)به مبلغ کل خرید

2-یک فقره چک ضمانی ازکارمند یاکاسب معتبربه مبلغ کل خرید

چک 1

شرایط استفاده از اقساط 18 ماهه(بدون پیش پرداخت)

 

1-تعداد18 فقره چک (شخصی یا کارمندی)به مبلغ کل خرید

 

2-یک فقره چک ضمانی ازکارمند یاکاسب معتبربه مبلغ کل خرید

توجه:اقساط 18 ماهه با معرفی به بانک قرض الحسنه رسالت صورت می پذیرد

 

02